Szépvölgy Judo Adatvédelmi Tájékoztató

A jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Szépvölgy Judo, mint adatkezelő által kifejtett adatkezelési tevékenységről az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakkal, továbbá a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú Rendeletében foglaltakkal összhangban:

 1. Adatkezelő: Szépvölgy Judo (1025 Budapest Cseppkő utca 74. Tel.: +36 70 427 8323)
 2. Adatfeldolgozó: Szépvölgy Judo (1025 Budapest Cseppkő utca 74. Tel.: +36 70 427 8323)
 3. Szervereink automatikusan regisztrálják felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Az IP cím (Internet Protokol cím) olyan számsor, amely az internetszolgáltatóhoz (WAN) történő kapcsolódás során számítógépét azonosítja. Az IP cím alapján a web szerverek automatikusan azonosítják számítógépét, amíg Ön online kapcsolatban van. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk,a szolgáltatások színvonalának növelése, a weboldal tartalom minőségének javítása érdekében [R.T.1] és statisztikai célokra. Ettől eltérő adatkezelés esetén tájékoztatást adunk, amikor Ön megadja az ehhez szükséges információkat. A naplófájlokban tárolódó adatokat az adatkezelő 5 évig tárolja, ezt követően törli az adatokat. A regisztráció során megadott adatokat a felhasználó kezdeményezésére törli az adatkezelő, a törlési igény bejelentésétől számított 8 munkanapon belül. A törlési igényt e- mailben az admin@szepvolgyjudo.hu címre kell eljuttatni.
 4. A cookie (egyedi azonosító) olyan kis szövegfájl, melyet a honlap szolgáltatója helyez el az Ön számítógépének merevlemezén. A cookie-k kizárólag a felhasználók autentikálásának megkönnyítését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe. A cookie-fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya. Önnek módjában áll engedélyezni vagy elutasítani ezen cookie-kat. A legtöbb Internetes böngésző automatikusan engedélyezi a cookie-kat, de böngészője beállításainak módosításával Ön elutasíthatja ezeket, illetve amennyiben úgy kívánja, a cookie tárolását megelőzően figyelmeztetést is kaphat. Kivételt képez ez alól, ha az oldal üzemeltetője előzetesen tájékoztatja a felhasználót ennek ellenkezőjéről.
 5. Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez felhasználóinknak regisztrációs kérdőívet szükséges kitölteniük. A regisztráció során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.
 6. A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például név, cím, telefonszám, e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. Kérjük szíveskedjék tudomásul venni, hogy a rendelkezésünkre bocsátott információkat az Ön által előzetesen jóváhagyott célokra feldolgozzuk.
 7. A felhasználók fizikai elérésére (tipikusan a lakcím, a tartózkodási hely vagy a postacím) alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjtünk, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.
 8. Nyilvános kommunikációs lehetőségek. A szolgáltatásaink részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe. A különböző hozzászólások szerzői joga adott felhasználót illeti, ugyanakkor az oldal üzemeltetőjének joga van azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. A kommunikációs szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.
 9. Az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően a felhasználó jogosult: (i) személyes adataihoz hozzáférést kérni; (ii) a személyes adatai helyesbítését kérni; (iii) a személyes adatai törlését kérni; (iv) a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni; (v) személyes adatai tekintetében adathordozhatósággal élni; és (vi) tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen.
  1. Hozzáféréshez való jog:
   A felhasználó jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy személyes adataihoz, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon.

   A hozzáférési jog többek között kiterjed az alábbi információkra: az adatkezelés célja, a kezelt adatok kategóriái, azon címzettek megjelölése, akik részére az adatokat továbbították.

   A felhasználó továbbá jogosult arra, hogy másolatot kérjen az adatkezelő által kezelt személyes adatairól.

  2. Helyesbítéshez való jog:
   Bizonyos esetekben a felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítésre, illetve a hiányos személyes adatok kiegészítésre kerüljenek.
  3. Törléshez/elfeledtetéshez való jog:
   Bizonyos esetekben a felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes adatok törlésre kerüljenek, és az adatkezelő köteles lehet arra, hogy az ilyen adatokat törölje.
  4. Adatkezelés korlátozásához való jog:
   Bizonyos esetekben a felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes adatok kezelése korlátozásra kerüljön. Ilyen esetben az érintett adatok kizárólag meghatározott célokból kezelhetők.
  5. Adathordozhatóság:
   Bizonyos esetekben a felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

   A felhasználó továbbá jogosult lehet arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

  6. Tiltakozáshoz való jog:
   Bizonyos esetekben a felhasználó jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, és ilyen esetben előfordulhat, hogy az adatkezelő nem kezelheti tovább ezen adatokat.

   A fenti jogokkal kapcsolatban kérjük, vegyék figyelembe, hogy egyes esetekben az adott kérés teljesítése az adat természete miatt nem vagy csak korlátozottan lehetséges, illetve hogy a fenti jogosultságok nem korlátlanok, és annak gyakorlását az irányadó adatvédelmi szabályok feltételekhez köthetik.

   A felhasználó a fenti jogait a Szépvölgy Judo-nak a jelen tájékoztatóban megjelölt címére küldött postai levél, vagy e-mail címére küldött elektronikus levél útján gyakorolhatja. Az adatkezelő a megkereséseket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 1 (egy) hónapon belül megválaszolja.

   A felhasználó továbbá jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), illetőleg a jogellenes adatkezelés miatt választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.

 10. A Szépvölgy Judo jogosult arra, hogy a jelen tájékoztatót a jogszabályi környezetben vagy az adatkezelési tevékenységben bekövetkezett változás esetén módosítsa. Az utolsó frissítés dátuma a jelen tájékoztató végén kerül feltüntetésre. Kérjük, gondoskodjon arról, hogy bizonyos időközönként áttekintse a jelen tájékoztatót annak érdekében, hogy naprakész információkkal rendelkezzen a személyes adatai kezelésével összefüggésben.

További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát az admin@szepvolgyjudo.hu e-mail címen.

Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az oldal üzemeltetője nem vállal felelősséget.

Utolsó módosítás dátuma: 2023. 04. 28.